Reklamační řád, který je součástí Obchodních podmínek se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno výlučně v internetovém obchodě www.KontaktníČočka.cz a reklamace byla uplatněna v záruční době.

Místem uplatnění reklamace je provozovna internetového obchodu www.kontaktnicocka.cz.
Zákazník tedy donese nebo zašle reklamované zboží na adresu provozovny: HANEL Optik, Masarykovo náměstí 59, 537 01 Chrudim IV.

Reklamaci zboží je nutné uplatnit bezprostředně po zjištění závady. 

Při uplatnění záruky má kupující právo:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. 

Průběh reklamovaného zboží:

 • za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží
 • po převzetí reklamovaného zboží prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů
 • do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady
 • reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez odkladu, nejpozději však do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě
 • podmínkou pro běh těchto lhůt ovšem je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží
 • k reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii prodejního dokladu (faktury)
 • je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady prodejce
 • prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o reklamovaném zboží, který bude obsahovat informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je obsahem reklamace a informace o zjištěných vadách a způsobu jejich odstranění nebo o výměně zboží

V případě oprávněné reklamace zboží vzniká prodávajícímu povinnost nahradit kupujícímu účelně vynaložené náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu.

Je-li reklamace neoprávněná nebo není uznána, bude zboží zasláno prodejcem zpět na náklady zákazníka, pokud se spolu nedohodnou jinak.

Reklamaci zboží nelze uplatnit:

 • došlo-li k mechanickému poškození
 • pokud zboží nebylo řádně používáno dle návodu k použití
 • pokud zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním v rozporu s návodem k použití

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

Jsme první e-shop pro čočky <strong>vedený optometristy</strong>
Jsme první e-shop pro čočky vedený optometristy
<strong>100 % zákazníků doporučuje </strong> náš e-shop
100 % zákazníků doporučuje náš e-shop
<strong>Průměrná doba dodání</strong> zboží jsou 2 dny
Průměrná doba dodání zboží jsou 2 dny
Neustále zlepšujeme <strong>rychlost dodání</strong>
Neustále zlepšujeme rychlost dodání